Felietony
Biuletyn Informacyjny Nr 3/2000
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, listopad 2000

Początek Uchwała Informacje

     Dyskusja: Kolega Tomasz Delega podsumował zakończony 13.10.2000 centralny kurs sędziowski. Po raz pierwszy wprowadzono nowe zasady egzaminowania na podstawie testów. Egzamin składał się z trzech części: test, kojarzenia systemem szwajcarskim oraz obliczenia rankingu PZSzach i FIDE. Do kursu przystąpiło 30 słuchaczy; na klasy centralne egzamin zdało 18 osób, na klasy okręgowe 2, pozostali nie zaliczyli egzaminu.
     Andrzej Irlik (Kraków) przedstawił projekt aktywności sędziów PZSzach, opracowany przez Mariana Bocheńskiego, nieobecnego z przyczyn zdrowotnych. Proponuje liczyć również tę aktywność w Kolegiach Sędziowskich Wojewódzkich Związków Szachowych. Zaprezentował nowo wydaną książkę Mariana Bocheńskiego dotyczącą zarysu historycznego struktur sędziowskich w Polsce.
     Stefan Hałubek (Kamienna Góra) pochwalił działalność kolegi Pawła Suwarskiego za konsekwencję w wymaganiu opłat rejestracyjnych oraz za kategorie. Zwrócił uwagę na problem nie płacenia przez niektórych organizatorów opłat rejestracyjnych turniejów, co w konsekwencji powoduje zablokowanie zdobytych przez zawodników kategorii i przyrostów rankingów FIDE.
     Kolega Stefan Witkowski skierował pytanie do Prezesa PZSzach, dlaczego Komisja Dyscyplinarna nie rozpatruje wniosków dyscyplinarnych, umieszczanych w sprawozdaniach sędziowskich.
     Stanisław Łobaziewicz odpowiedział, że tak było, ale tak na pewno nie będzie.
     Po dalszej dyskusji Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Kolegium Sędziów. Za udzieleniem absolutorium 46 głosów przy trzech wstrzymujących się (załącznik nr 6).
     Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Ryszard Więckowski zaproponował Tomasza Delegę na Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Nie zgłoszono więcej kandydatur, w związku z czym kolega Więckowski zaproponował głosowanie jawne. Forma ta została przyjęta jednogłośnie. Następnie Tomasz Delega wygłosił expose, w którym przedstawił najważniejsze sprawy, nad którymi pracowałoby nowo wybrane Kolegium, w tym między innymi:
pilna nowelizacja Kodeksu Szachowego,
witryna internetowa Kolegium,
rejestracja Stowarzyszenia Sportowego Kolegium Sędziów, będąca w strukturach PZSzach.
     Po wystąpieniu kandydata przeprowadzono głosowanie za objęciem przez Tomasza Delegę funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
     Za 49 głosów, przy jednym głosie wstrzymującym.
     Kolega Tomasz Delega podziękował za wybór, a następnie postawił pytanie, ile członków oprócz Przewodniczącego powinno liczyć Kolegium Sędziów. Po burzliwej dyskusji poproszono Tomasza Delegę o przedstawienie przewidywanego zakresu prac Kolegium i przewidywanego podziału obowiązków. Tomasz Delega zaproponował następujący zakres pracy Kolegium:


     Biorąc pod uwagę ogrom pracy czekającej Kolegium, w tym pilną nowelizację Kodeksu, Tomasz Delega zaproponował sześcioosobowy skład członków Komisji (oprócz Przewodniczącego) oraz zarekomendował do pracy w Komisji Ulricha Jahra, Andrzeja Filipowicza oraz Pawła Suwarskiego.
     Większością głosów zebrani przegłosowali następujący skład Komisji: Przewodniczący plus 6 członków.
     Zebrani przedstawili następujące kandydatury:
Ulrich Jahr (FIDE, KujawskoPomorskie), Andrzej Filipowicz (FIDE, Mazowieckie), Tadeusz Kabat (Państw., Pomorskie), Bogdan Daniszkowicz (FIDE, Pomorskie), Zenon Chojnicki (Państw., Podlaskie), Zygmunt Ryll (FIDE, Małopolskie), Andrzej Irlik (Państw., Małopolskie), Jan Frankiewicz (Państw., Świętokrzyskie), Edward Jaworski (Państw., Pomorskie), Paweł Suwarski (Państw., Mazowieckie), Bogdan Obrochta (Pierwsza, Śląskie), Witalis Sapis (Państw., Zachodniopomorskie) łącznie 12 osób.
     Kolega Więckowski odczytał zgodę na wybranie do Kolegium nieobecnego na Konferencji Andrzeja Filipowicza, który pełnił w tym czasie obowiązki sędziego głównego w meczu Kasparow Kramnik.
     Kolega Jahr wyraził opinię, że z uwagi na problematykę pracy w Kolegium powinni znaleźć się sędziowie posiadający przynajmniej klasę państwową. Lista kandydatów została uzupełniona o posiadane klasy sędziowskie oraz województwa, z których pochodzą kandydaci.
     Następnie głos zabrał Prezes PZSzach Stanisław Łobaziewicz, który podkreślił konieczność drukowania nowego Kodeksu brak zapasu w PZSzach oraz konieczność nowelizacji po uchwaleniu zmian przez najbliższy Kongres FIDE. Poinformował również o nowo wydanym Regulaminie Pracy Zarządu PZSzach, opracowanym przez Janusza Wodę oraz Regulaminie Komisji Dyscyplinarnej, opracowanym przez kolegę Prokopczuka. Zapowiedział, że w przygotowaniu są regulaminy poszczególnych imprez z kalendarza centralnego. Regulaminy te będą obowiązywać przez dłuższy okres czasu, nie będzie zmian z roku na rok.
     Następnie została ogłoszona przerwa.
     Po przerwie Przewodniczący Ryszard Więckowski przedstawił kryteria głosowania: uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z 12 kandydatur skreślamy co najmniej 6 nazwisk.
     Zebrani poprosili o uściślenie kryteriów, czy wystarczy zwykła większość głosów, czy wymagane jest uzyskanie 50% + 1. Podniesiono również kwestię dogrywki przy zwykłej większości głosów, gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów.
     Zebrani przegłosowali wybór członków Kolegium zwykłą większością głosów, za 44 osób, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 5 przeciwnych.
     Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania:
     Ulrich Jahr 49 głosów, Andrzej Filipowicz 49 głosów, Tadeusz Kabat 19 głosów, Bogdan Daniszkowicz 20 głosów, Zenon Chojnicki 18 głosów, Zygmunt Ryll 40 głosów, Andrzej Irlik 14 głosów, Jan Frankiewicz 25 głosów, Edmund Jaworski 7 głosów, Paweł Suwarski 31 głosów, Bogdan Obrochta 4 głosy, Witalis Sapis 5 głosów.
W skład Kolegium Sędziów wejdą więc następujący koledzy: Ulrich Jahr, Andrzej Filipowicz, Bogdan Daniszkowicz, Zygmunt Ryll, Jan Frankiewicz, Paweł Suwarski.
     Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca programów komputerowych do kojarzenia par w systemie szwajcarskim. W dyskusji nad problemem, czy z uwagi na niedoskonałość programów należy dokonywać korekty kojarzeń, zebrani wyrazili różne opinie; od obowiązkowej zmiany kojarzeń (kol. Więckowski i Michalski), poprzez zmianę tylko w wyjątkowych przypadkach (kol. Delega), aż do nieingerencji w kojarzenia, gdyż komputer czyni jednakowe błędy przez cały turniej (kol. Sobolewski, Woda). Kolega Ulrich Jahr uważa, ze manipulowanie przy programach jest nieetyczne. Kolega Zbigniew Szczepaniak zwrócił się do nowo wybranego Kolegium o opracowanie listy, które programy sędziowskie są dopuszczone do sędziowania.
     W dyskusji odnośnie zaprezentowanej wersji Statusu Sędziego zebrani zaproponowali, aby ująć w statusie, że klasy sędziowskie powinno się zdobywać kolejno, tzn. bez przeskoku. Kolega Ulrich Jahr zaproponował, że z uwagi na konieczność podejmowania trudnych decyzji, szczególnie w ostatnich 2 minutach partii, konieczne jest podniesienie wymagań wobec sędziów odnośnie posiadanej kategorii szachowej. Dla uzyskania klasy sędziowskiej wymaganym minimum powinno być posiadanie II kategorii szachowej. Zebrani przegłosowali propozycję: za 28 głosów przy 3 wstrzymujących się i 9 przeciwnych.
     Jednocześnie podjęto dyskusję, czy wymóg posiadania II kat. powinien obowiązywać wszystkie klasy sędziowskie, w tym centralne, czy w przypadku klas centralnych nie należy podnieść wymagań do I kat. szachowej. Głosowanie: za wymogiem posiadania II kategorii również w przypadku klas centralnych 35 głosów, przeciw 4 , wstrzymał się 1.
     Następnie kolega Zenon Chojnicki przedstawił wniosek, aby sędziowie klasy I nie mogli prowadzić jako sędziowie główni turniejów ze sprawozdawczością do FIDE. Przeprowadzone głosowanie, czy w wyjątkowych wypadkach sędzia I klasy ma prawo prowadzenia turnieju ze sprawozdawczością do FIDE 27 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym i 6 wstrzymujących się.
     W dyskusji, która wywiązała się stwierdzono, że organizator powinien sprawdzić uprawnienia sędziego, natomiast J.Woda postawił wniosek, aby obowiązkiem sędziego było poinformowanie uczestników o swoich uprawnieniach. W statusie sędziego należy również ściśle określić obowiązki asystenta sędziego. Stwierdzono również, że sędzia powinien obowiązkowo weryfikować zawodników, oświadczenie zawodnika odnośnie posiadanej kategorii szachowej powinno być miarodajne oraz, że co rok albo dwa powinien ukazywać rejestr kategorii centralnych. Kolega Michalski postawił pytanie, czy można opierać się na informacjach z Internetu i poprosił o opinię prawną. Kolega Więckowski postawił wniosek, aby zobowiązać Wojewódzkie Związki Szachowe do udostępniania zainteresowanym posiadanych informacji, zarówno komputerowych jak i drukowanych list rankingowych.
     Po zakończeniu dyskusji przegłosowano jednogłośnie (za 35) przyjęcie poprawek do statusu.
     Na zakończenie koleżanka Regina Paderewska podziękowała za możliwość pobytu w gronie sędziowskim oraz stwierdziła, że z uwagi na konieczność wykorzystania komputera do pracy sędziowskiej, do czego nie każdy człowiek ma predyspozycje, zmuszona jest zrezygnować z sędziowania.
     Na zakończenie pierwszego dnia obrad kol. Janusz Woda zwrócił uwagę, aby regulaminy i komunikaty organizacyjne pisane były w poprawnej polszczyźnie oraz poprosił, aby w nowej wersji Kodeksu zwiększyć część dotyczącą rozgrywek drużynowych.
     Drugiego dnia obrady wznowiono od wystąpienia kolegi Ulricha Jahra, który szczegółowo zapoznał zebranych z zapowiadanymi zmianami w przepisach FIDE od listopada 2000 po Kongresie w Istambule. Zmiany będą dotyczyć wielu dotychczas obowiązujących przepisów.
     Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła opracowane przez siebie wnioski, które po wprowadzeniu kilku poprawek jednogłośnie przegłosowano (za 35 głosów).
     Na zakończenie gospodarz Konferencji Tadeusz Rek podziękował za umożliwienie zorganizowania Konferencji w woj. pomorskim oraz przedstawił zasady funkcjonowania Pomorskiego Kolegium Sędziów, w tym m.in. utworzenie Stowarzyszenia Kolegium Sędziów z osobowością prawną.
     Kolega Ryll zwrócił się z wnioskiem o dopisanie do uchwał Konferencji: rozważenie i przeanalizowanie możliwości uzyskania osobowości prawnej przez Kolegium Sędziów PZSzach. Przegłosowano wniosek: za 32, przy 2 wstrzymujących się i 1 przeciwnym.
Na tym Konferencję zakończono.

Początek Uchwała Informacje
(21...Kg8 22.Ne5+ Kf8 23.Hh5).

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional